Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ประมวลจริยธรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง 

     1. เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคของราษฎร โดยการสร้างระบบประปาให้ทั่วถึงตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

     2. ดูแลระบบปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน

     3. พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างทั่วถึงทั้งในเขตสาธารณะและชุมชน

     4. เร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการพัฒนาสาธารณูปการในทุกด้าน

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     6. เร่งรัดพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนทุกระดับ

     7. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

     8. สนับสนุนการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนให้ทั่วถึง และเป็นธรรม  พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล

     9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดให้เยาวชนตลอดจนประชาชนให้ความรักในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน

   10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

   11. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ ในการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด

   12. ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   13. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

   14. เร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางมีแนวทางในการพัฒนารายได้เพื่อให้การจัดเก็บภาษีต่างๆ ครบถ้วนและเป็นธรรม
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : Wangmaprang.01@gmail.com


www.wangmaprang.go.th