Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ประมวลจริยธรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลวังมะปราง

     เริ่มแรกของตำบลวังมะปรางมีคลองใหญ่ชื่อว่า คลองชี ไหลผ่าน ชาวบ้านทำมาหากินและค้าขายด้วยการล่องแพจากตำบลอ่าวตงลงผ่านตำบลวังมะปรางไปออกแม่น้ำท่าจีน ตลอดจนการเดินทางจะมีการแวะรับประทานอาหารกันที่ท่าน้ำบริเวณนั้นเป็นวังน้ำลึก และกว้างมาก เป็นที่จอดแพประมาณ 4 - 5 ขบวน และได้มีต้นไม้ใหญ่ข้างวังน้ำลึกแห่งนี้ คือ ต้นมะปราง ในสมัยท่านขุนแสง ซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยนั้น ได้มีความคิดว่าวังซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ และต้นไม้ใหม่ข้างวังน้ำนั้น คือ ต้นมะปราง ท่านขุนก็เลยเรียกที่ตรงนี้ว่า วังมะปราง ชื่อวังมะปราง จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลวังมะปรางตลอดมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน และในอดีตตำบลวังมะปราง เป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างซึ่งอยู่ในการปกครองของอำเภอสิเกา ต่อมาได้แยกมาเป็นกิ่งอำเภอวังวิเศษ และได้แบ่งแยกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลวังมะปรางเหนือซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตำบลวังมะปราง

     ต่อมาจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งด้านคมนาคมและการเมืองการปกครอง ทำให้พื้นที่ในตำบลวังมะปรางและตำบลใกล้เคียงเจริญขึ้นมาก ผิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนจากการล่องเรือหรือแพในแม่น้ำลำคลองมาใช้รถใช้ถนน และมีความสะดวกอีกหลายๆ อย่างตามมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันที่ทุกคนใช้กันอยู่
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง มีหน้าที่หลักในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูขของคนในท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : Wangmaprang.01@gmail.com


www.wangmaprang.go.th