Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ประมวลจริยธรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,625 ไร่              
 
ทิศเหนือ 
ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 
: ติดกับ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
: ติดกับ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
: ติดกับ ต.วังมะปรางเหนือ และต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
: ติดกับ ต.กะลาแส และต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

เนื้อที่  เนื้อที่ทั้งสิ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โดยประมาณ 53,625 ไร่ หรือประมาณ 85.8 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่น โดยที่ราบเนินสูงมีแนวทางยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ช่วงฤดูฝนหากปีใดฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันจะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบางลึก ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบางส่วน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบางนา พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำฉ่า พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้าน และหมู่ที่ 10 บ้านบางสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบลวังมะปราง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 30 สาย
บึง จำนวน 10 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 46 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 42 แห่ง
ประปาระบบผิวดิน จำนวน 4 แห่ง
ประปาระบบบาดาล จำนวน 8 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : Wangmaprang.01@gmail.com


www.wangmaprang.go.th