Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook อบต.วังมะปราง

สำรวจความพึงพอใจ
ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเ... (17 ม.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเ... (01 ก.ย. 2564)  
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ "การพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิถีใหม่ เนื่องในวันต... (18 มิ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง แจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "... (21 เม.ย. 2564)
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In... (08 เม.ย. 2564)
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการตอบแบบสอบถาม (08 เม.ย. 2564)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะบริหารพนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563 (04 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล... (09 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ... (06 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (06 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยย... (30 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์แหล่งกำเนิดมลพิษหลักในพื้นที่และ การป้องกันมลพิษ (20 ก.ค. 2563)
ขอความร่วมมือ ผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ (25 พ.ค. 2563)
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะ... (25 พ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25... (20 พ.ค. 2563)
ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบประเม... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง (10 มี.ค. 2563)
การประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด (04 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าสำนักปลัด นำข้าราช... (23 ต.ค. 2564)  

การจัดกิจกรรมตามมาตรการให... (08 ก.ย. 2564)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (01 ก.ย. 2564)  

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (09 เม.ย. 2564)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (02 เม.ย. 2564)

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจ... (02 เม.ย. 2564)

โครงการองค์การบริหารส่วนต... (18 ม.ค. 2564)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ... (12 ม.ค. 2564)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค... (06 พ.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ช... (04 พ.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด... (02 พ.ย. 2563)

มารู้จักน้ำเน่าเสียเกิดขึ... (14 ต.ค. 2563)

การประชุมสภาเด็กและเยาวชน... (25 ก.ย. 2563)

การประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ... (04 มี.ค. 2563)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (15 พ.ย. 2562)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (15 พ.ย. 2562)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อ "สร้าง... (02 พ.ย. 2562)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อ "สร้าง... (31 ต.ค. 2562)

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย... (30 ต.ค. 2562)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำป... (29 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธั... (30 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (30 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤ... (30 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุ... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกั... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิ... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกร... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิ... (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลสัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำ... (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤ... (31 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (20 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อส... (19 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเม... (30 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (29 เม.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : admin@wangmaprang.go.th


www.wangmaprang.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表